Now showing items 1-2 of 2

  • การดูดซับเมทิลลีนบลูในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่ 

   ชัยเนตร, ศิรประภา; วงษ์พันธ์กมล, ภัทรา; เงินคำคง, ครรชิต (2556)
   การศึกษาการดูดซับเมทิลลีนบลูในน ้าเสียโดยใช้เปลือกไข่ในครั้ งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการ ทดลองหาประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกไข่ที่มีการเตรียมแตกต่างกน ั 4 ชนิด ได้แก่ ไข่ไก่ มียื่อ (CM) ไข่ไก่ไม่มีเยื่อ (CS) ไข่เป็ ดมีเยื่อ ...
  • การดูดซับเมทิลลีนบลูในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่ 

   ชัยเนตร, ศิรประภา; วงษ์พันธ์กมล, ภัทรา; เงินคำคง, ครรชิต (2556)
   การศึกษาการดูดซับเมทิลลีนบลูในน ้าเสียโดยใช้เปลือกไข่ในครั้ งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการ ทดลองหาประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกไข่ที่มีการเตรียมแตกต่างกน ั 4 ชนิด ได้แก่ ไข่ไก่ มียื่อ (CM) ไข่ไก่ไม่มีเยื่อ (CS) ไข่เป็ ดมีเยื่อ ...