Now showing items 1-1 of 1

    • Usage of replacement material in printmaking 

      ติลกวัฒโนทัย, กิติก้อง; คำฝั้น, ชัยวัฒน์ (2556)
      งานวิจัยเรื่อง การใช้วัสดุทดแทนในกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์(Usage of replacement material in printmaking) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อค้นหาและทดลองการทดแทนวัสดุแม่พิมพ์ น่าเข้าจากต่างประเทศโดยใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุที่ม ...