Now showing items 48-67 of 229

  • Design and Development of Jewelry from Fabric Scraps, Case Study : Waranya Design, Chiang Mai Province 

   มิตร์แปง, ตยานิตย์; พรมสัก, ไอลดา (2558)
   งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเกี่ยวกับชนิด ประเภท ลักษณะและลวดลายของเศษผ้าเหลือใช้จาก การตัดเย็บเสื้อผ้าและโลหะที่จะน ามาใช้ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเสื้อผ้าสตรีที่มีต่อเครื่อง ประดับจากเศษผ้า และเพื่อออกแบ ...
  • Design and Development of Jewelry from Wood Scraps, Case Study : Huan Salah Nan, Chiang Mai Province 

   มิตร์แปง, ตยานิตย์; สมโน, ธนพร (2558)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชนิด ประเภท ลักษณะและคุณสมบัติชองเศษไม้จาก เฮือนสล่านันและโลหะที่จะน ามาใช้ในการผลิตเครื่องประดับ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ เครื่องประดับจากเศษไม้เหลือใช้แ ...
  • Design and Fabricate Antenna for real using Wi-fi range 

   ขัดปิก, ระพินทร์; วงศ์แก้วเขียว, ผดุงศักดิ์ (2556)
   โครงการนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถี่ Wi-fi เพื่อใช้งานจริง ซึ่ง โครงการนี้ได้ใช้สายอากาศโคน (Cone) เป็ นสายอากาศต้นแบบในการออกแบบและสร้าง เพราะสายอากาศ ประเภทนี้ให้แบบรูปการแผกำลังงานแบบรอบตัว ...
  • Design of an Electrostatic Precipitator for Particulate Matter Removal of Small Incinerator 

   ยาวุฑฒิ, อาทิตย์; อินต๊ะ, พานิช; อาสนวิจิตร, วิสูตร; เปรมฤดีปรีชาชาญ, สุทธิชัย; ทิพยาวงค์, นคร (2553)
   The aim of the present paper is to design an electrostatic precipitator for particulate matter removal of small incinerator. The designed precipitator consists of a collection plates and corona discharge wires. The corona ...
  • Design of the Printed Loop Antenna for HF-RFID System 

   ปงกา, รัตติญา; ส่องแสง, วิทูรย์; แก้วดวงตา, ศุภกิจ; พงศ์เจริญพาณิชย์, ชูวงค์ (2556)
   In this paper, the printed loop antenna is proposed for high frequency radio frequency identification (HF-RFID) systems (13.56 MHz). The proposed antenna is designed on the printed circuit broad (PCB) and the antenna ...
  • Determination of antioxidant and anti-aging activity of porcine placentaextracts 

   ราชสม, สุรีวรรณ; รุ่งเรืองศรี, วรวลัญช์; รักษ์ศิริวณิช, วรินทร (2558)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพอศ ื่ ึกษากระบวนการสกัดและวิเคราะห์สารชีวเคมีที่มีคณค ุ ่าในรกสุกรได้แกฤทธ ่ ิ์ ต้านอนมุ ูลอิสระและชะลอความแก่โดยได้ทาการศ ํ ึกษาวิธีการสกัด 3 วิธี ได้แก่ การสกดด ั ้วยน้ําปราศจากขั้ว (Deionization ...
  • Developing electronic books (E-book) for Theory of Color course Communication design curriculum Rajamangala University of Technology Lanna. 

   Tharavichitkul, Malin; Nimnual, Sudtida (2556)
   The objective of this research is to create the multimedia of the electronic book as a new learning media for Theory of Color subject, which is known as the important theoretical basic subject for the Communication design ...
  • Developing Prathom Suksa 6 Students’ Speaking Skills through RolePlay Activities 

   Chomphookarwin, Kerdsiri (2558)
   The purposes of this research was to study students’ abilities in listening and speaking after learning through interactive activities The target group was 16 Prathom 6 students at Ban Hauy Ha School, Bah Hong District, ...
  • Developing swimming skill of first-year undergraduate tourism students rajamangala university of technology lanna 

   สุวรรณธีระกิจ, ประจักษ์; ปรมาธิกุล, ชัยพร; ใยบัว, ไพโรจน์ (2553)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะว่ายน้ำของนักศึกษาให้ได้ตามแบบท่าว่ายน้ำมาตรฐาน ...[Read the full paper in Download file]
  • Development Dark-Light of Celadon Glaze of Wood Ash 

   ทาราช, วรวุฒิ; เดชบุญ, นพวรรณ (2556)
   ในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้และสมบัติทางกายภาพในการเพิ่มสาร ให้สีของขี้เถ้าไม้ก่อ ศึกษาประเภทสารให้สีจากเนื้อดินธรรมชาติและสารเคมี และพัฒนาความ หลากหลายของโทนสีเพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ...
  • The development model CAI chemical equilibrium 

   ทวีเกษมสมบัติ, สมัชญ์; จินะไชย, กิตติชัย (2556)
   การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ “แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเรื่องสมดุลเคมี ” และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวก ับปัญหาการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร ผู้วิจัยได้ ...
  • Development of a curved screen 

   หินแสง, ชวลิต; จิโนสุวัตร์, ขัติพงษ์; ขอดแก้ว, ธีระยุทธ (2556)
   As a result of government policy in the year 2553 , the government has supported a vocational training and job creation for the unemployed , who are being terminated. New graduates and 500,000 people across the country to ...
  • Development of a DC High Voltage Pulsating Power Supply for an Electrostatic Precipitator 

   อาสนวิจิตร, วิสูตร; เปรมฤดีปรีชาชาญ, สุทธิชัย; อินตะ, พานิช (2012)
   The aim of this paper is to developed a positive DC high voltage pulsating power supply of 10 kV and 12 V output and input voltages, respectively, for a wire-cylinder type electrostatic precipitator. In this study, the ...
  • Development of a Laboratory-Scale Milk Pasteurization System Using Pulsed Electric Field Technique 

   ปญญาเมืองใจ, วิกานดา; จันทะระ, สุวิมล; กุสุยะ, รัตติกาล; อินตะ, พานิช; ยาวุฑฒิ, อาทิตย (2013)
   A laboratory-scale milk pasteurization system using pulsed electric field technique was developed and presented in this paper. This developed system was consists of a DC pulsed high voltage power supply, a treatment chamber ...
  • Development of Ceramic Products, Forming a large with fiber glass, for Entrepreneurs, Ceramic 

   อดิศัยพัฒนะกุล, ธานี; ระมิงค์วงค์, กิติชัย (2558)
   According to the research, study, and development of molding large ceramic products with fiberglass for ceramic entrepreneurs, currently, large ceramic works have quite difficult manufacturing processes with specific work ...
  • Development of Chomthong District Map Application on IOS 

   จิวิตัน, นรินทร์; วงค์วรรณ์, กมลเนตร; Jiwitan, Narin; Wongwan, Kamonnet (2558)
   The objective of this project is to develop Chomthong District map application on IOS. Chomthong District previously did not have the channel to promote efficient information so District Officers needed the channel to ...
  • The Development of Electronic Commerce System for Ban-Bon-Doi Shop, Mae Wang, Chiang Mai 

   ใสสอาด, ชนวิชญ์; มงคลเสถียร, สุภาภรณ์; ศิลพรชัย, จตุพร (2558)
   This project aims to develop electronic commerce system for Ban-Bon-Doi shop, Mae Wang, Chiang Mai. Previously, Ban-Bon-Doi shop had problem in store management and public relations. Since Ban-Bon-Doi shop did not have ...
  • The Development of Language Skills in Larning to Thai for Communication for students in Rajamangala University of Lanna Chaing Mai (Chomthong) by Using Peer Tutoring Mcthod 

   Juntawong, Pimpimol; Inta, Krittika; Bumroogkit, Suphalak; Pangfun, Sawattchat (2558)
   The purpose of this research was to develop language skill of the students who enrolled for Thai Communication course in Rajamangala University of Technology Lanna, Chaing Mai (Chom Thong) by using Peer Tutoring Method. ...
  • Development of Management System on Pisud Service Garage for Car Paint & Car Bodywork Repair Service, Sarapee District, Chiangmai Province 

   จิวิตัน, นรินทร์; ด้วงทรง, ชวณัฐ; Jiwitan, Narin; Duangsong, Chawanat (2558)
   The purposes of this research were to develop the management system of garage to be effective, and to study the management process of Pisud Service Garage. The sample group was 50 persons consisting of 1 owner, 10 ...
  • The development of remember skills about vocabulary used in school through Big Book for students in grade 4-6 

   Parasuk, Chalermchai; Tham-nagarn, Chalermphong; พาราสุข, เฉลิมชัย; ทำงาน, เฉลิมพงค์ (2556)
   This research has an aim to create “Big Book” as a teaching tool to develop the skill in remembering English vocabulary for primary students of the 2ndclass level and the satisfaction attitude towards “Big Book”. The ...